อัตราเปรียบเทียบปรับ

อัตราค่าปรับ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
 
ลำดับ ข้อกล่าวหา อัตราค่าปรับ (บาท) หมายเหตุ
1. ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 300 -
2. ฝ่าฝืนสัญญาณมือ 300 -
3. ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย 200 -
4. ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร 400 -
5. ขับรถโดยประมาทหรือหวาดเสียว 400 -
6. แซงรถในที่คับขัน 400 -
7. เลี้ยวหรือกลับรถในที่ที่มีเครื่องหมายห้าม 400 -
8. กลับรถในที่คับขัน ทางร่วม ทางแยก 400 -
9. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 200 -
10. จอดรถในที่ที่มีเครื่องหมายห้าม 200 -
11. จอดรถซ้อนคัน 200 -
12. ไม่สวมหมวกนิรภัย 200 -
13. ฝ่าฝืนเครื่องหมายห้ามเข้า 200 -
14. ไม่ขับรถตามทิศทางที่กำหนด (ย้อนศร) 200 -
15. เดินรถผิดช่องทางเดินรถ 400 -
16. จอดรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย 400 -
17. ใช้วัสดุกรองแสงผิดกฎหมาย 400 -


อัตราค่าปรับ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522

ลำดับ ข้อกล่าวหา อัตราค่าปรับ (บาท) หมายเหตุ
1. ใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียนเสียภาษี 1,000 -
2. ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 200 -
3. อุปกรณ์ไม่ครบถ้วน 200 -
4. เปลี่ยนแปลงสภาพรถ 1,000 -
5. ขาดต่อภาษีประจำปี 200 -
6. ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 200 -
7. ขับรถที่มีไว้เพื่อการขายหรือเพื่อซ่อมในเวลากลางคืน 200 -
8. ใช้รถไม่ตรงกับประเภทที่ได้จดทะเบียนไว้ 200 -
9. ไม่มีสำเนาภาพถ่ายคู่มือการจดทะเบียนรถ 200 -
10. เปลี่ยนแปลงสี, เครื่องยนต์ ไม่แจ้งต่อนายทะเบียน 1,000 -
11. ใช้โคมไฟหน้า,ไฟท้าย,ไฟเลี้ยว ไฟตัดหมอก (ไฟสปอร์ไลท์) ผิดกฎกระทรวง 200 -
12. ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนทั้งหมดหรือบางส่วนของแผ่นป้ายทะเบียน 200 -
13. ไม่ติดแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีประจำปี 200 -
14. ไม่ติดเครื่องหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสพภัย 1,000 -
15. ท่อไอเสียเสียงดัง 1,000 -
 

กลับหน้าหลัก