งานสืบสวนสอบสวน มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน หาข่าว ปฏิบัติงานในด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์การกระทำความผิดร่วมกับพนักงานสอบสวน การเปรียบเทียบปรับ การควบคุมผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการหรือศาล การส่งหมายเรียก หมายจับ หมายศาล รวมทั้งงานอื่นที่มีลักษณะเกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในเขตอำนาจรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของสถานีตำรวจ รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนางานดังกล่าว

พันตำรวจโท บุญฤทธิ์  ศรีวิจิตร
รอง ผกก.สส. สภ.เมืองอุดรธานี
         ที่ทำงานโทร     0-4232 – 8515 – 19 ต่อ 108
     มือถือโทร    
 

จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน พ.ศ.2544...ข้อ 1 พนักงานสอบสวนต้องเคารพในสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ...ข้อ 2 พนักงานสอบสวนต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นในศีลธรรม...ข้อ 3 พนักงานสอบสวนต้องอำนวยความยุติธรรม ด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยปราศจากอคติ...ข้อ 4 พนักงานสอบสวนต้องกล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง...ข้อ 5 พนักงานสอบสวนพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ และอดทน เพื่อประโยชน์แห่งการอำนวยความยุติธรรม...ข้อ 6 พนักงานสอบสวนพึงมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ด้วยความสุภาพอ่อนโยน มีไมตรีจิต และเต็มใจให้บริการประชาชน...ข้อ 7 พนักงานสอบสวนพึงหมั่นศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา...ข้อ 8 พนักงานสอบสวนพึงสำนึกและยึดมั่นในวิชาชีพการสอบสวน มีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและวิชาชีพของตนเอง*****

พ.ต.ท.คมสัน  เสืออินทร์ พ.ต.ท.สิงหราช  แก้วเกิดมี พ.ต..นวกฤต นวการพาณิชย์ พ.ต.ท.กมล  อัปการัตน์ พ.ต.ท.ทวีวัฒน์  สินทวี

พงส.(สบ.3)ฯ

พงส.(สบ.3)ฯ

พงส.(สบ.2)ฯ

พงส.(สบ.2) ฯ พงส.(สบ.2) ฯ
โทร.0-1964-6096 โทร. โทร โทร โทร

 

พ.ต.ท.ศิริมงคล  บุญหนุน

พ.ต.ท.ธานินทร์  อินทร์กอง

พ.ต.ท.ประยงค์  จอมสมสา พ.ต.ท.มนัส  อัดโดดดร พ.ต..สิทธิพงษ์  ปัญจนะ

พงส.(สบ.2) ฯ

พงส.(สบ.2)ฯ

พงส.(สบ.2) ฯ

พงส.(สบ.2) ฯ

พงส.(สบ.2) ฯ

โทร. โทร. โทร. โทร.

พ.ต.ท.อดุลย์  วรอนุ พ.ต.ท.วีรชัย  เสนาลอย พ.ต.ท.อดุลย์  ศรีทอง พ.ต.ต.กีรติกร  กลัดกันแสง ร.ต.อ.พิษณุ  สุริยะ

พงส.(สบ.2) ฯ

พงส.(สบ.2) ฯ

พงส.(สบ.2)ฯ

พงส.(สบ.2) ฯ

 พงส.(สบ.1)ฯ

โทร โทร. โทร. โทร โทร.

 

 

 

ร.ต.อ.ก้องภากิจ  พุฒิโชคธนัช .ต.อ.นพดล วงศ์เสาว์เนาว์ ร.ต.อ.ณัฐพงษ์  ฉวีทอง ร.ต.อ.รัชพล  โมรารัตน์ ร.ต..ศรชัย  ช่วยชัย

พงส.(สบ.1)ฯ

พงส.(สบ.1) ฯ

พงส.(สบ.1) ฯ

พงส.(สบ.1) ฯ

พงส.(สบ.1)ฯ

โทร.0-1661-8480 โทร. โทร. โทร. โทร.0-9713-3663

 

 

 

 

ร.ต.ท.ไพบูรณ์  สุวรรณคูณ ร.ต.อ.อำนาจ  พรมสาลี ร.ต.อ.ชินภานุ  จิตรอามาตย์ พ.ต.ท.บรรจง  ชาสังข์

ร.ต.อ.ศิริชัย  กุลวิทิต

พงส.(สบ.1) ฯ พงส.(สบ.1)ฯ พงส.(สบ.1)ฯ

ช่วยราชการ พงส.(สบ.2)ฯ

ช่วยราชการ พงส.(สบ.1)ฯ

โทร. โทร. โทร. โทร. โทร.

ธุรการงานสอบสวน

ด.ต.อำนวย  จันทวิมล
ธุรการงานสอบสวน
ด.ต.พงษ์ศิลป์  สุวรรณสม
ธุรการงานสอบสวน
ด.ต.ประดิษฐ์  ชำกลม
ธุรการงานสอบสวน
     
ด.ต.สุพจน์  สมานจิต
ธุรการงานสอบสวน
จ.ส.ต.วินิจ  พลสิงห์
ธุรการงานสอบสวน
จ.ส.ต.เติม  ดีแซง
ธุรการงานสอบสวน
     
 
ด.ต.จารุสุวรรณ  ศรีษะพล
ธุรการงานสอบสวน
ด.ต.
ธุรการงานสอบสวน
ด.ต.ภัทรวิทย์  ภักดีผล
ธุรการงานสอบสวน
     
 
ด.ต.หญิง ศศิธร  คำถาเครือ
ธุรการงานสอบสวน
  ส.ต.ท.บัณฑิต  เทียมวงศ์
ธุรการงานสอบสวน

กลับหน้าหลัก