งานสืบสวนสอบสวน มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน หาข่าว ปฏิบัติงานในด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์การกระทำความผิดร่วมกับพนักงานสอบสวน การเปรียบเทียบปรับ การควบคุมผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการหรือศาล การส่งหมายเรียก หมายจับ หมายศาล รวมทั้งงานอื่นที่มีลักษณะเกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในเขตอำนาจรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของสถานีตำรวจ รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนางานดังกล่าว

พันตำรวจโท คมสัน   เสืออินทร์
พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี
         โทร 081-964-6096    

จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน พ.ศ.2544...ข้อ 1 พนักงานสอบสวนต้องเคารพในสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ...ข้อ 2 พนักงานสอบสวนต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นในศีลธรรม...ข้อ 3 พนักงานสอบสวนต้องอำนวยความยุติธรรม ด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยปราศจากอคติ...ข้อ 4 พนักงานสอบสวนต้องกล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง...ข้อ 5 พนักงานสอบสวนพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ และอดทน เพื่อประโยชน์แห่งการอำนวยความยุติธรรม...ข้อ 6 พนักงานสอบสวนพึงมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ด้วยความสุภาพอ่อนโยน มีไมตรีจิต และเต็มใจให้บริการประชาชน...ข้อ 7 พนักงานสอบสวนพึงหมั่นศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา...ข้อ 8 พนักงานสอบสวนพึงสำนึกและยึดมั่นในวิชาชีพการสอบสวน มีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและวิชาชีพของตนเอง*****

พ.ต.ท.ธานินทร์  อินทร์กอง

พ.ต.ท.สิงหราช  แก้วเกิดมี พ.ต..นวกฤต นวการพาณิชย์ พ.ต.ท.กมล  อัปการัตน์ พ.ต.ท.ทวีวัฒน์  สินทวี

พงส.(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

พงส.(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

พงส.(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

พงส.(ผู้ชำนาญการพิเศษ) พงส.(ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทร.087-946-6622 โทร.083-415-6668 โทร 083-417-1449 โทร 086-851-4869 โทร 086-634-6937

 

 

 

 

 

 

พ.ต.ท.ศิริมงคล  บุญหนุน

พ.ต.ท.ชินวัตร จันทร์ประทัศน์

พ.ต.ท.ณภัทร์  จูมวันทา พ.ต.ท. พ.ต..สิทธิพงษ์  ปัญจนะ

พงส.(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

พงส.(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

พงส.(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

พงส.(สบ.2) ฯ

พงส.(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทร.089-841-7718 โทร. โทร.088-744-7479 โทร. โทร.083-408-9232

 

 

พ.ต.ท.บำรุง แนบชิดชัย พ.ต.ท.ประยงค์  จอมสมสา พ.ต.ท.อดุลย์  วรอนุ พ.ต.ท.วีรชัย  เสนาลอย พ.ต.ท.อดุลย์  ศรีทอง
พงส.(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

พงส.(ผู้ชำนาญการ)

พงส.(ผู้ชำนาญการ)

พงส.(ผู้ชำนาญการ)

พงส.(ผู้ชำนาญการ)

โทร.083-338-2334 โทร.089-841-6889 โทร081-545-3652 โทร. โทร.089-713-3663

 

 

 

 

พ.ต.ต.รัชพล โมรารัตน์ พ.ต.ต.กุศล สิทธิขันแก้ว พ.ต.ต.สัมพันธ์  ปังลือรัตน์ ร.ต.อ.แดนชัย  มูลป้อม ร.ต.อ.พิษณุ  สุริยะ

พงส.(ผู้ชำนาญการ)

พงส.(ผู้ชำนาญการ)

พงส.(ผู้ชำนาญการ)

พงส.(ผู้ชำนาญการ)

 พงส.(ผู้ชำนาญการ)

โทร.086-864-9842 โทร.087-944-9816 โทร.087-979-9979 โทร085-077-3033 โทร.082-851-2723

 

 

 

 

ร.ต.อ.ก้องภากิจ  พุฒิโชคธนัช .ต.อ.ทวีศักดิ์  พรมแสง ร.ต.อ.อธิศ  แสนภา ร.ต.อ.ไพฑูรย์  อุ้ยประโค ร.ต..อำนาจ  พรมสาลี

พงส.(ผู้ชำนาญการ)

พนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวน

โทร.083-357-1457 โทร.089-421-7773 โทร.081-599-3666 โทร.089-039-9872 โทร.

 

 

 

 

 

ร.ต.อ.นันทพล  เชื้อพรมมา ร.ต.อ.อาทิตย์  สอทา ร.ต.ท.สมิง  โถทอง ร.ต.ท.ธนาตรี  ศรีลุนช่าง ร.ต.ท.ชำนาญยุทธ  ก้อนฆ้อง
พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวน
โทร.086-725-0137 โทร.081-739-8150 โทร. 089-401-4814 โทร.083-346-3609 โทร.088-563-8561

 

 

 

 

 

ร.ต.ท.นพล  วงศ์พุต ร.ต.ท.ณัฐพงษ์  ส่องโสม ร.ต.ท.พงศกร  ดาเชิงเขา ร.ต.ท.กวีวัฒน์  ศิริวาลย์ ร.ต.ท.สุรพรชัย  วงศ์ผาคุณ
พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวน
โทร.088-571-9960 โทร.089-007-0679 โทร.089-848-6116 โทร.087-828-9464 โทร.084-515-3504

 

 

 

 

 

ร.ต.ต.ปัญญา  โยวะ ร.ต.ต.สงคราม  สีสังข์ ร.ต.ต.คมกริช  ไชยวรรณ ร.ต.อ.หญิง สรัษนันท์ โลมจะบก ร.ต.ท.จิรันธนิน  ปัตตาเทศา
พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวน ช่วยฯ สภ.ไชยวาน
โทร. โทร. โทร. โทร.086-542-2634 โทร.-

 

 

 

 

 

ร.ต.ท.นิธิศ  รอดคลองตัน ร.ต.ต.ณัฎฐาชล เชื้อไพบูลย์ ร. ร.

ร.

พนักงานสอบสวน ช่วยฯ ภ.จว.อุดรธานี พนักงานสอบสวน ช่วยฯ สภ.หนองวัวซอ พนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวน

โทร. โทร. โทร. โทร. โทร.-

ธุรการงานสอบสวน

ด.ต.จารุสุวรรณ ศรีษะพล
ธุรการงานสอบสวน
ด.ต.พงษ์ศิลป์  สุวรรณสม
ธุรการงานสอบสวน
ด.ต.ประดิษฐ์  ชำกลม
ธุรการงานสอบสวน
     
ด.ต.สุพจน์  สมานจิต
ธุรการงานสอบสวน
ด.ต.วินิจ  พลสิงห์
ธุรการงานสอบสวน
ด.ต.เติม  ดีแซง
ธุรการงานสอบสวน
     
 
 
ด.ต.จารุสุวรรณ  ศรีษะพล
ธุรการงานสอบสวน
ด.ต.
ธุรการงานสอบสวน
ด.ต.ภัทรวิทย์  ภักดีผล
ธุรการงานสอบสวน
     
 
ด.ต.หญิง ศศิธร  คำถาเครือ
ธุรการงานสอบสวน
  ส.ต.อ.บัณฑิต  เทียมวงศ์
ธุรการงานสอบสวน

กลับหน้าหลัก